תקנון ומדיניות

תקנון אתר האינטרנט– MTL מידל טרייד בע”מ

ברוכים הבאים לאתר www.mtl-shop.com    (להלן: “האתר“) – האתר הרשמי של חברת אם.טי.אל מידל טרייד בע”מ ח.פ. 514605963 (להלן: “החברה“).
מטרת האתר היא לספק מענה זמין ונוח לקהל הלקוחות של החברה, לצפייה במוצרים השונים הנמכרים על ידי החברה, ברכישת מוצרים אונליין בצורה קלה ומאובטחת, בקבלת מידע על מבצעים והטבות שהחברה מקיימת מעת לעת וביצירת קשר עם החברה, והכול במטרה לאפשר חוויית קנייה נעימה, נוחה ומתקדמת.

במטרה לספק חוויית קנייה נעימה, ועל מנת לאפשר שירות מהיר, נוח ומתקדם, מובא לפניכם תקנון השימוש באתר, המאפשר לנו לפעול בצורה שקופה לחלוטין ולקיים מסחר ומתן שירות הוגן לקהל הלקוחות שלנו.

 1. מבוא:
  להלן הגדרת המונחים המופיעים בתקנון זה:-

  • “החברה“: אם.טי.אל מידל טרייד בע”מ , ח.פ. 514605963, היא הבעלים הרשום של האתר.
   כתובת למשלוח דואר: השיקמה 2, אזור.
   דוא”ל: service@mtl-shop.com
  • טל: 03-5505900
   פקס: 03-5505800
  • “האתר” – אתר האינטרנט mtl-shop.com
  • “הפריטים” – מוצרי צריכה שונים ועזרים נלווים.
  • “המשתמש” – כל אדם, לרבות תאגיד, אשר רשאי לבצע פעולות באמצעות האתר, והכל בכפוף להתקיימות התנאים האמורים במצטבר:
   כשירות לביצוע פעולות משפטיות:
   המשתמש הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות; משתמש שהינו קטין (מתחת לגיל 18) ו/או אינו זכאי לביצוע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, נדרש ליידע את הוריו ו/או את האפוטרופוסים החוקיים שלו (להלן: “האפוטרופוסים“) בדבר הוראות תקנון זה ולקבל את אישורם לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהיא, במסגרת האתר. האחריות ליידע את הקטינים המעוניינים לגלוש באתר בדבר התקנון וכן הפיקוח על פעילות הקטינים, על מנת שהקטינים יפעלו על פי תנאי תקנון זה, חלה על האפוטרופוסים בלבד. כל פעילות אשר תבוצע על ידי הקטינים באתר מהווה הסכמה של הקטינים ו/או האפוטרופוסים לאמור בתנאי התקנון.
   המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ישראלי תקף.
   המשתמש בעל תיבת דואר אלקטרוני פעילה ברשת האינטרנט.
 2. כללי:
  האתר הינו אתר ברשת האינטרנט, המהווה חנות וירטואלית לרכישת מוצרים ושירותים ע”י ציבור הגולשים ברשת האינטרנט.הוראות תקנון זה יחולו על כל פעולה שתבוצע ע”י “משתמש” באתר, כהגדרתו לעיל.

  תקנון זה מהווה הסכם התקשרות מחייב בין המשתמש ובין החברה, לכל דבר ועניין. רואים במשתמש באתר כמי שקרא את התקנון, קיבל על עצמו את האמור בו והסכים לאמור בו.

משתמש שאינו מסכים לתנאי תקנון זה, כולם או מקצתם, מתבקש שלא לעשות שימוש באתר. מבצע פעולה באתר מצהיר כי הינו מודע להוראות תקנון האתר ומקבלם במלואם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או האתר ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות החברה ו/או הנהלת האתר ו/או בהתאם לתקנון.

הוראות תקנון זה יפות גם לגלישה/שימוש באתר באמצעות כל מחשב ו/או מכשיר תקשורת אחר (טלפונים סלולאריים, מחשבים נישאים וכו’).

תקנון ותנאי השימוש באתר נתונים לשינוי בכל עת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. שינוי בהוראות תקנון זה, יחייב נוסחו של התקנון המעודכן ממועד פרסומו באתר.

החברה תהא רשאית להפסיק את הפעילות באתר בכל עת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, מבלי שתהא מחויבת למתן הודעה מראש בדבר הפסקת הפעילות.
החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר ו/או לאפשרות לבצע בו פעילות כלשהי ו/או לבטל השתתפות של משתמש, שהתנהגותו אינה הולמת ו/או ראויה ו/או חורגת מהאמור בתקנון ו/או מעלה חשש בדבר ניסיון לפגיעה בניהולו התקין של האתר.

השימוש באתר ובתכנים שבו הינו “כפי שהוא” (“AS IS”), דהיינו, ללא כל אפשרות להתערבות או שינוי מצד משתמש כלשהו ולצרכים פרטיים בלבד.
אסור בתכלית האיסור להשתמש באתר ו/או בתוכנו, באופן חלקי או כולל, למטרות מסחריות.
אין להשתמש בתוכן באופן חלקי או כולל לשם העתקה, תיקון, שינוי, שעתוק, שידור, הצגה, פרסום, העברה, מכירה, או הפצה בכל דרך שהיא על ידי משתמש כלשהו. לרבות, בפרסומים אלקטרוניים מכל סוג שהוא, בתוכנות וביישומי מחשב, בטלפונים, בתקשורת סלולרית, ברדיו, בטלוויזיה, בדפוס או במדיה אחרת וכל הקשור והנובע מכך, ללא הסכמת החברה מראש ובכתב.

האמור בתקנון כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, וכל האמור בו מיועד לנשים וגברים כאחד.

 1. קניין רוחני:
  כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, לרבות סימני מסחר, פטנטים, דגמים, שיטות וסודות מסחריים, בשירותים הניתנים במסגרתו ובתכני האתר הינן של החברה בלבד ומשמשים קניינה הבלעדי. זכויות אלה חלות, בין היתר, גם על בסיסי הנתונים באתר (לרבות רשימת הפריטים, תיאורם, עיצובם ותמונותיהם) וכן על עיצובו הגרפי של האתר, קוד המחשב של האתר וכל הקשור בהפעלתו וכן בכל מידע אחר המתפרסם ע”י החברה ו/או מטעמה – כל אלה יוגדרו להלן: “הזכויות המוגנות“.אין להעתיק, לשכפל, לשנות, לפרסם, לשווק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, לשדר, להעביר לציבור או להעמיד לרשותו, לעבד, ליצור או לעבד יצירות נגזרות, למכור או להשכיר את הזכויות המוגנות ו/או לתרגם מידע כלשהוא מהאתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים, עיצוב וכיו”ב) כולן או חלקן, בין ע”י המשתמש ובין באמצעות ו/או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי – בין אם אלקטרוניים, ממוחשבים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת – בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש של החברה ובכפוף לתנאי ההסכמה כאמור, ככל שתינתן.

  סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לאו), שם החברה, הלוגו, מודעות הפרסומת של החברה, ה- Domain name, אייקונים, כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, עריכתם והצגתם – כולם מהווים גם הם את הזכויות המוגנות לעיל והינם קניינה של החברה בלבד, ואין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתה בכתב ומראש.

  בעצם העלאתם ו/או פרסומם ו/או מסירתם של תכני המשתמשים באתר יש משום אישור, כי כלל הזכויות בתכנים הנ”ל מצויות בבעלות המשתמש שהעלה/פרסם/מסר אותם. ככל שמשתמש אינו היוצר ו/או בעל הזכויות בתכנים אותם העלה/פרסם/מסר לאתר, הרי שיש בהעלאת/פרסום/מסירת התכנים לאתר משום אישור מצדו, כי הוא אוחז בהרשאה כדין – מאת בעל הזכויות בתוכן הנ”ל – לעשות בו כל שימוש ולהקנות בו כל זכות (בכל מקום בתקנון זה בו מצוין העלאת/פרסום/מסירת תכני משתמשים לאתר, הכוונה היא גם, בין היתר, למשלוח תכנים באמצעות הודעה/הודעת דוא”ל דרך/באמצעות האתר אל החברה).

  מובהר, כי במקרה דנן לא תישא החברה בכל אחריות לנזקים שיגרמו (אם יגרמו) כתוצאה מהפרת זכויות כתוצאה מפרסום/העלאתם/מסירת תכני גולשים, והמשתמש שהעלה/פרסם/מסר את התכנים האמורים ישפה את החברה בגין כל הוצאה לה היא תידרש בגינם.

  בעצם העלאת/פרסום/מסירת תכני הגולשים באתר מקנה המשתמש לחברה רישיון-חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, להעמיד לרשות לציבור, לבצע בפומבי, לשדר, לפרסם, לעבד, לערוך, לתרגם ולהשתמש בכל דרך נוספת בתכני המשתמשים כאמור, וכן להעניק רישיונות משנה לעניין כל הפעולות המנויות לעיל, באמצעות תקנון זה או בכל דרך אחרת, בתמורה או שלא בתמורה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, הן במסגרת האתר והן בכל מדיה אותה תראה היא לנכון.
  החברה תהא רשאית להשתמש בכל דרך שהיא, לרבות בדרך של ניצול מסחרי ו/או לשם יצירת זכויות, ובכלל זה פטנטים, סודות מסחריים, סימני מסחר, מדגמים וזכויות יוצרים, ברעיונות, בביקורות או בשאר הביטויים המקופלים בתכני המשתמשים, בין אם פורסמו ובין אם לאו, ותהיה רשאית לאפשר שימוש כאמור לאחרים, ללא מתן תמורה כלשהי (לרבות, מתן מיזכה (“Credit”), תמלוגים או טובות הנאה אחרות).

  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהא רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ליתן מזכים ו/או להעניק תשורות למשתמשים באתר, שהעלו תכנים כאמור, וזאת מבלי שיהא בדבר כדי להטיל עליה איזה חיוב או אחריות.

  בהתאם לאמור לעיל ולמען הסר ספק יובהר, כי כל משתמשי האתר מוותרים בזה על כל זכות שיש להם בתכני המשתמשים המועלים על ידם לאתר, לרבות לעניין הזכות למיזכה (Credit), וכן מוותרים על כל טענה כנגד כל שימוש שתעשה החברה בתכנים אלה.

  חשש ו/או סברה להפרת זכויות יוצרים (ו/או זכויות אחרות) באתר יש להעלות בפני החברה באופן מידי בכתב. צעדים שיינקטו ע”י החברה, וככל שינקטו, בהסתמך על מידע כאמור שיועבר לידיה, לא יהוו הוכחה להפרת זכות כלשהי.

 2. פרטיות:
  החברה מכבדת את פרטיותו של כל אדם שמבקר באתר כמפורט במדיניות הפרטיות. החברה רשאית לשנות מעת לעת את מדיניות הפרטיות.
 3. מוצרים:
  התמונות המוצגות באתר נועדו להמחשה בלבד.
  האתר משמש, בין היתר, למטרת מכירת מוצרים ועזרים נלווים המשווקים על ידי החברה ו/או מוצרים ועזרים נלווים של מפרסמים שונים אשר מפרסמים את מוצריהם באתר החברה.
  המוצרים המוצגים באתר הינם רק חלק ממוצרי החברה ו/או של המפרסמים השונים אשר נמכרים על ידם מעת לעת. החברה רשאית לשנות בכל עת, ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא כל הודעה מראש, את המוצרים המוצעים באתר, להחליפם או להוציאם מן האתר.
 4. רכישה באמצעות האתר:
  רשאי לבצע רכישות באתר רק משתמש שהנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. בכלל זה מצהיר המשתמש כי הינו בן 18 שנה או מבוגר יותר.בעת תשלום בגין הזמנה באמצעות כרטיס אשראי, יעשה המשתמש שימוש בכרטיס אשראי תקף שהונפק כדין ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי הפעילות גם בישראל, והמשתמש הינו בעליו או קיבל את הסכמתו מרצון של בעל כרטיס אשראי כאמור, לעשות בו שימוש.

  החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לרכישות ו/או לבטל רכישות של משתמשים שהתנהגותם אינה הולמת או שאינה לפי תנאי השימוש, ו/או הוראות תקנון זה או משתמשים המנסים לפגוע בניהולו התקין של האתר.

  בעת ביצוע הזמנה באתר, המשתמש יידרש להכניס את פרטי כרטיס האשראי שברשותו וכן הוא עשוי להידרש לספק מסמכים מזהים. לדוגמה, העתק תעודת זהות, רישיון נהיגה, דרכון, כרטיס אשראי חתום וכיוצא בזאת.

  אימות הזהות נועדה, בין היתר, על מנת להגן על האתר ו/או המשתמשים בו.
  משתמשים המבצעים רכישה באתר מתחייבים למסור פרטים נכונים ומדויקים בהליך הרכישה. אין למסור פרטים של צד שלישי כלשהו.

  באם ובעת ביצוע ההזמנה באתר יימסרו על ידי המשתמש פרטי זיהוי שגויים, לרבות כתובת, תעודת זהות, פרטי כרטיס האשראי וכו’, או באם ההזמנה לא תאושר על ידי חברת האשראי ולא יפעל המשתמש תוך שבוע ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברת האשראי, לפתרון הבעיה ומתן אישור חדש על ידי חברת האשראי, החברה תהא רשאית לבטל את ההזמנה על פי שיקול דעתה הבלעדי.

  בטופס ההזמנה ימסור הלקוח את אמצעי התשלום באמצעותו הוא מעוניין לבצע את הרכישה. אמצעי התשלום בהם יכול להשתמש הלקוח הינם כדלקמן: PAYPAL או כרטיס אשראי.

  מטעמים של אבטחת מידע והגנה על פרטיות הלקוח, באם אמצעי התשלום שנבחר על ידי הלקוח לביצוע הרכישה הינו כרטיס אשראי, נתוני אמצעי התשלום לא ישמרו במלואם, (רק ארבע ספרות אחרונות של אמצעי התשלום) במאגר המידע של החברה וישמשו רק לצורך ההזמנה הספציפית.
  לאחר הזנת פרטי כרטיס האשראי או פרטי PAYPAL והפרטים האישיים, יאשר הלקוח את הזמנתו על ידי לחיצה על כפתור “שליחת הזמנה” (להלן: “ביצוע ההזמנה“).

  באם אמצעי התשלום שנבחר על ידי הלקוח לביצוע הרכישה הינו כרטיס אשראי, המערכת תבצע אימות פרטי כרטיס האשראי באמצעות חברת הסליקה.
  ככל שההזמנה לא אושרה ע”י חברת האשראי, יקבל הלקוח הודעה מתאימה, ההזמנה לא תבוצע ויחולו הוראות תקנון זה.
  באם אמצעי התשלום שנבחר על ידי הלקוח לביצוע הרכישה הינו PAYPAL יבוצע אימות חשבון מול חברת PAYPAL.
  ככל שההזמנה לא אושרה ע”י חברת  PAYPAL יקבל הלקוח הודעה מתאימה, ההזמנה לא תבוצע ויחולו הוראות תקנות זה.

  לאחר שהתקבל אצל החברה אישור מחברת האשראי או מPAYPAL בגין ההזמנה, והחברה ווידאה כי הפריט קיים במלאי תישלח ללקוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת שהוזנה בעת מילוי טופס ההזמנה על ביצוע ההזמנה. (להלן: “אישור ההזמנה“).

  למען הסר ספק יובהר כי ההזמנה תאושר בכפוף ל:
  באם אמצעי התשלום שנבחר על ידי הלקוח לביצוע הרכישה הינו כרטיס אשראי או PAYPAL-  אימות פרטי התשלום וקבלת אישור על ביצוע התשלום מחברת האשראי או מחברתPAYPAL. . ללא אישור חברת האשראי כאמור, ההזמנה לא תאושר והחברה לא תהיה מחויבת כלפי הלקוח בשום דרך לרבות לא בשמירת המוצר.

  זמינות המוצר במלאי החברה במועד ביצוע ההזמנה. החברה אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל הדגמים ו/או המוצרים המופיעים באתר. ככל שהמוצר לא קיים במלאי, החברה תהיה רשאית שלא לאשר את ההזמנה. יובהר כי גם אם לא צוין באתר כי המוצר אינו קיים במלאי או שהמוצר לא הורד מהאתר עד למועד אישור ביצוע ההזמנה, לא תהא החברה מחויבת לספק את המוצר ו/או את ההזמנה וללקוח לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף אשר נגרם ללקוח ו/או לצד ג’. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מחובתה של החברה להשיב ללקוח כל סכום ששילם ככל ואכן שילם לחברה או לבטל את החיוב ככל שבוצע.

  עם השלמת ביצוע הזמנה, ישלח אל המשתמש אישור בדבר ביצוע הזמנה, מובהר כי אישור זה אינו מהווה אישור הזמנה אלא אישור בדבר פרטי ההזמנה שבוצעה. מובהר כי החברה אינה מתחייבת לזמינות כל המוצרים במלאי.

  החברה תעשה כל שביכולתה להבטיח כי יהיה מלאי מספק של מוצרים המופיעים באתר. אולם, יובהר כי מלאי המוצרים משתנה מעת לעת ולרבות עקב ביקוש, אפשרויות אספקה וגורמים נוספים וכי ייתכנו מצבים בהם מוצרים מופיעים באתר אך המלאי שלהם הסתיים או טרם חודש.
  בכל מקרה שבו יירכש מוצר שאינו במלאי למרות שהוא מופיע באתר, תהא החברה רשאית לבטל את העסקה ביחס לאותו מוצר, תוך משלוח הודעה או טלפון אל הקונה על ביטול העסקה.

  החברה רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות וכן רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך. לא יינתנו הנחות לאף מי מחברי המועדון השונים, אלא לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

  מספר התשלומים ותנאי האשראי יהיו בהתאם למצוין באתר בעת הרכישה. במידה ולא צוינו פרטים אלה, יבוצע החיוב בתשלום אחד בכפוף לתנאי חברת האשראי.

  חלוקת תשלומים תהיה לפי תשלום אחד לכל 100 ₪ ובמקסימום 10 תשלומים.

 5. מחירים:
  כל המחירים המפורטים באתר נקובים בשקלים חדשים וכוללים מע”מ כדין אולם, אין הם כוללים דמי משלוח כמפורט בתנאי שימוש אלה.החברה רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר באתר בעת ביצוע ההזמנה.
  אם עודכנו המחירים טרם השלמת ביצוע ההזמנה, יחויב הלקוח לפי המחירים המעודכנים.
  המחירים המוצגים הם המחירים הנכונים למועד הנקוב בדף המחירים.

  החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מחירי המוצרים, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת.

  ייתכן שמחירי המוצרים יהיו שונים ממחירי המוצרים הנמכרים באתרים אחרים ו/או בחנויות.
  בכל מקרה החברה איננה מתחייבת כי המחירים של המוצרים באתר זהים או נמוכים יותר ממחירי הפריטים באתרים אחרים ו/או חנויות ואין להסתמך על המחירים באתר כאילו החברה התחייבה להציעם במחיר זהה או מוזל.

 6. משלוח:
  לאחר אישור ביצוע ההזמנה החברה תספק את ההזמנה לכתובת בישראל, שהוזנה בטופס ההזמנה.
  ממועד קבלת אישור הרכישה על ידי חברת האשראי, תספק החברה את משלוח המוצרים
  בין 5 ל – 10 ימי עסקים.
  “ימי עסקים“: ימי א’ עד ה’ לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג.החברה רשאית לעדכן את תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. תעריפי המשלוחים, עד אשר יעודכנו על ידי החברה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, הינם כדלקמן:
  משלוח על-ידי שליח עד לבית הלקוח (לפי כתובת שתינתן בפרטי ההזמנה באתר) יהיה בסך – 29.90 ₪ ו/או עפ"י המופיע באתר בעת הרכישה.

  ייתכן ורכישת מוצרים מעל סכום מסויים יזכה את הרוכש במשלוח ללא תשלום והכל בהתאם למופיע באתר בעת הרכישה.

  החברה יכולה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי בכפוף למבצעי מכר השונים לאפשר אספקת משלוחים ללא עלות והכול בהתאם להחלטתה בכל עת.

 • עלות המשלוח אינה כלולה במחיר המוצר/ים והיא תתווסף למחיר הכולל של המוצרים. תעריף המשלוח ביחס להזמנה שבוצעה הוא תעריף המשלוח באתר בעת ביצוע ההזמנה.
 • למוצרים חריגים במשקל ובנפח ייתכנו עלויות משלוח נוספות/אחרות בהתאם למופיע באתר בעת הרכישה.
 • אם עודכנו תעריפי המשלוחים טרם השלמת ביצוע ההזמנה, יחויב הלקוח לפי התעריפים המעודכנים. עלות המשלוח המעודכנת תפורסם באתר החברה.
 • החברה תבצע את המשלוח באמצעות חברת שילוח או באמצעות שליח מטעמה.
 • במידה ורכש הלקוח מוצרים מקטגוריות שונות ייתכן והמוצרים יגיעו ללקוח בשני מועדים שונים/אחרים ("אספקה נפרדת"). עלויות המשלוח יהיו בהתאם להזמנה ובהתאם למוצרים שנרכשו. למען הסר ספק ייתכן כי מחירי המשלוחים יהיו שונים ממוצר למוצר.
 • במקרה ובוצעה רכישה של מוצרים ממפרסמים שונים עלויות המשלוח יהיו בהתאם, ב"אספקה נפרדת" תהיה עלות נוספת למשלוח.
 • יעדי אספקת המוצר/ים הינם בשטחים הנמצאים בשטחי מדינת ישראל ובכפוף למגבלות של חברת השליחויות איתה תתקשר החברה.
 • לא סופק המשלוח מסיבה הקשורה בלקוח, לרבות אך מבלי לגרוע, עקב מסירת פרטים שגויים ו/או לא נכונים ו/או לא מדויקים בעת ביצוע ההזמנה,ו/או מכיוון שהלקוח לא היה בכתובת אספקת המשלוח בשעה היעודה ו/או שהלקוח סירב לקבל את המשלוח, יחויב בעלות דמי המשלוח ודמי הטיפול בגין המשלוח.
 • החברה ו/או חברת השילוח רשאים לסרב לספק הזמנה לאזורים המוגבלים מכל סיבה שהיא לרבות בעיית גישה מבחינה ביטחונית. במקרה כזה, יתואם אופן ביצוע המשלוח עם הלקוח טלפונית.
 1. שירות לקוחות:
  בשאלות לגבי המוצרים המוצגים באתר, או לפרטים נוספים בקשר לאתר, פעילותו ואופן ביצוע הזמנות, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה באחד מהאמצעים הבאים:
  בטלפון: 03-5505900
  בדוא”ל: service@mtl-shop.com

בדואר: רחוב השיקמה 2, אזור.

 1. ביטול עסקה:
  ביטול עסקה ייעשה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן“), אשר עיקריהן יובאו להלן.

  • ביטול הזמנה ע”י לקוח בטרם אספקת המוצר ללקוח:
 • כל עוד לא סופקה ההזמנה ללקוח ועד תיאום המשלוח, רשאי הלקוח לבטל את ההזמנה, כולה או חלקה, באמצעות הודעה בכתב (לרבות דוא”ל) ו/או בעל פה לשירות הלקוחות של החברה.
 • בוטלה ההזמנה כאמור, תשלח ללקוח הודעת דואר אלקטרוני המאשרת זאת, והחברה תחזיר ללקוח, תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול את הסכום ששולם על ידו, באם בחר הלקוח לבצע הרכישה בכרטיס אשראי, בעת ביצוע ההזמנה, בניכוי דמי ביטול בשיעור 5% ממחיר ההזמנה או 100 שקלים חדשים, הנמוך מבין השניים.
  • ביטול לאחר קבלת ההזמנה אצל הלקוח:
 • סופקה ההזמנה ללקוח, רשאי הלקוח לבטל את ההזמנה, כולה או חלקה, בתוך 14 ימים מיום שסופקה לו, בהודעה בכתב ו/או בעל פה לשירות הלקוחות של החברה.
  למען הסר ספק, לאחר 14 ימים ממועד קבלת המוצר, לא ניתן לבטל את הרכישה.
 • בוטלה ההזמנה, תישלח החברה ללקוח הודעת דואר לאלקטרוני המאשרת את ביטול הרכישה, ועל הלקוח להשיב את המוצרים לכתובת: השקמה 2 אזור וזאת בתוך 7 ימים ממועד מתן הודעת הביטול, ובלבד שהמוצרים תקינים ולא נעשה בהם שימוש, באריזתם המקורית, כשהם שלמים ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.
 • בכפוף לסעיף לעיל, החברה תחזיר ללקוח תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול את הסכום ששולם על ידו בעת ביצוע ההזמנה, בניכוי דמי ביטול בשיעור 5% ממחיר ההזמנה או 100 שקלים חדשים, הנמוך מבין השניים. ההחזר ייעשה באמצעות זיכוי כרטיס האשראי באמצעותו בוצעה הרכישה ו/או באמצעות זיכוי חשבון ה- PAYPAL שבאמצעותו בוצעה הרכישה,  הכל-בהתאם לאמצעי התשלום בו בוצעה הרכישה שבוטלה ובהתאם להסכמות בין הלקוח לחברה.
 • למען הסר ספק מובהר כי בביטול הזמנה לא יהיה זכאי הלקוח להחזר דמי המשלוח ככל ששולמו על ידו. בנוסף, הלקוח יישא בעלות איסוף המשלוח מביתו חזרה לחברה בסך של 25 ₪.
  • ביטול או החלפה של מוצר כתוצאה מפגם או אי התאמה לפרטים המופיעים באתר:
   על הלקוח לבדוק את הפריטים הכלולים בהזמנה מיד עם קבלת המשלוח. היה והלקוח קיבל את המוצר כשהוא פגום, או כאשר מפרט המוצר שונה מהמפרט שפורסם באתר, על הלקוח לפנות לשירות הלקוחות של החברה או בעל פה באמצעות שירות הלקוחות, בתוך 14 ימים מקבלת המוצר. ככל שיוחלט על ידי החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, כי המוצר פגום, יוחלף המוצר או תבוטל רכישתו, על פי בחירת הלקוח.
   במקרה בו הלקוח מבקש לבטל את רכישת המוצר הפגום, יחולו ההוראות הבאות:
 • ללקוח תישלח הודעת דואר אלקטרוני המאשרת את ביטול הרכישה, והחברה ו/או מי מטעמה ייצרו קשר עם הלקוח לשם תיאום איסוף המוצר הפגום.
 • הושב המוצר הפגום אל החברה, תחזיר החברה ללקוח, תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול את הסכום ששולם על ידו עבור אותו מוצר פגום. במקרה של ביטול מחמת פגם, תחזיר החברה ללקוח את דמי המשלוח, ככל ששולמו על ידו.
 • ביטול הזמנה, אף אם נעשה מחמת פגם במוצר, לאחר שסופקה ללקוח, כפוף להשבת הפריטים שהזמנתם בוטלה לחברה, כאשר לא נעשה בהם שימוש, באריזתם המקורית, כשהם שלמים ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג.
  • החלפת מוצרים שלא מחמת פגם:
 • לקוח המעוניין להחליף מוצרים שקיבל בהזמנה שלא מחמת פגם, מתבקש לפנות לשירות הלקוחות של החברה, על מנת לקבל מידע כיצד יוכל להחליף את המוצר הטעון החלפה. החלפת מוצרים כרוחה בעלויות שילוח בהתאם למדיניות החברה.
 • החלפת המוצרים כאמור בסעיף זה תעשה בתוך 14 ימים מיום קבלת ההזמנה ע”י הלקוח ובתנאי שלא נעשה בהם שימוש, באריזתם המקורית ושהתווית/ תגית עדיין צמודה לפריט, כשהם שלמים ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג.
 • החלפת המוצר הינו בהתאם למלאי הקיים.
 1. ביטול הזמנה ע"י החברה:

בכל מקרה אשר בו נבצר יהא מהחברה לנהל את האתר כתיקנו, לספק את המוצרים או לעמוד בהתחייבות אחרת שלה על פי תקנון זה, תהא החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לבטל את הזמנת הלקוח, ובמקרה כאמור תישלח ללקוח הודעה על ביטול ההזמנה, והתמורה תוחזר ללקוח בתוך 14 ימים ממתן ההודעה, והלקוח מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין.

 1. הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 החלות והתקפות במועד ביצוע ההזמנה הן ההוראות המחייבות אף אם בתקנון זה או באתר רשום אחרת.

מקרים בהם לא ניתן לקבל החזר כספי:

 1. לא ניתן לפצל או לבטל, או להחזיר מוצרים שנרכשו במסגרת מבצעים מיוחדים כדוגמת “1+1” או “1=3”. באפשרות הלקוח לבחור או לבטל את כל העסקה או לא לבטל כלל.
 2. לא ניתן יהיה לבטל ו/או להחזיר מוצר לאחר שאריזתו נפתחה.
 3. לא ניתן לבטל ו/או להחזיר מוצר 14 יום לאחר קבלתו ע"י הלקוח.

שיפוי:

 1. המשתמש מתחייב לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם- ובכלל זה שכ”ט עו”ד והוצאות משפט- עקב הפרת תקנון זה.
 1. אחריות , אבטחה ופרטיות:

החברה ו/או מי מטעמה נוקטים באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע. פרטיו האישים של המשתמש (שם, דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו במאגר המידע של החברה.

אתר  זה הינו אתר מאובטח, כך שהנתונים אשר יוזנו למערכת על ידי לקוחות בעת ההרשמה ו/או הגלישה ו/או הרכישה, יישארו חסויים ומאובטחים.

החברה עושה שימוש במידע שנמסר לה באתר החברה ע”י המשתמש אך ורק לצורך ביצוע אותה עסקה או מטלה, והמטלות הנגזרות ממנה. המידע אינו מועבר לכל גורם אחר, למעט ככל הנדרש לביצוע העסקה או השלמת המטלה (כגון לחברות האשראי). החברה תעשה שימוש בכתובת הדוא”ל שנמסרה ע”י המשתמש ו/או בפרטים האחרים שנמסרו על ידו, לצורך משלוח דוא”ל חוזר ו/או תגובה לפניית המשתמש.

החברה אינה עושה כל שימוש שהוא בפרטי אמצעי התשלום שהזין המשתמש באתר החברה, אלא לביצוע התשלום, ואינה מעבירה אותם לכל צד ג’ כלשהוא, זולת לצורך ביצוע העסקה המבוקשת ע”י המשתמש.

פרטי כרטיסי האשראי של המשתמשים המבצעים פעולות באתר אינם נשמרים במערכות החברה, מאחר וסליקת כרטיסי האשראי מתבצעת באמצעות גורם חיצוני. לאור העובדה כי עסקינן בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרות החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למערכת המחשוב הקיימת ברשותה ו/או חשיפת מידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות ועל כן, אם יעלה בידי צד שלישי כלשהוא לחדור למידע אשר שמור בידי החברה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהא למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה. כמו כן, במקרים הנובעים מכוח עליון לא תהא החברה אחראית לכל נזק ו/או פגיעה מכל סוג שהוא, עקיף ו/או ישיר, שעשוי להיגרם למשתמש ו/או למי מטעמו, אם מידע כלשהוא, שמסר המשתמש באתר החברה, יאבד ו/או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

בעת השימוש באתר, ייאסף מידע אודות הדפים, המוצרים ו/או הפריטים ו/או המודעות ו/או התכנים שהוצגו  בפני המשתמש ו/או אשר גילה בהם עניין, זמן שהיית המשתמש באתר והפעולות שבוצעו על ידו באתר החברה, כך שהחברה רשאית לשמור את המידע ולהשתמש בו לצרכיה, בכפוף למגבלות תנאי שימוש אלה והוראות כל דין, לרבות לצורך הפקת וניתוח מידע סטטיסטי. החברה רשאית למסור נתונים סטטיסטיים כאמור לצדדים שלישיים, כל עוד אין הנתונים מתייחסים אל המשתמש אישית ו/או מאפשרים את זיהויו באופן אישי.

דואר שיווקי ישלח בכפוף לקבלת הסכמתו המפורשת בכתב של המשתמש, בהתאם לדרישות החוק.
נפלה טעות קולמוס בתיאור הצבע ו/או בנראות הצבע, ו/או באופן בו נראה הצבע במסך המשתמש, לא יחייב הדבר את החברה.

הצבעים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין הצבעים המוצגים באתר, חלקן או כולן, לבין הצבעים הנמכרים בפועל.

תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד, ואינם מחייבים את החברה. מובהר כי ייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל והלקוח מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה.

החברה עושה ככל שביכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב. אי דיוקים או שגיאות אשר החברה לא תישא באחריות כלשהי הנובעת מהם או קשורה אליהם.

המשתמשים מסכימים כי באחריותם לבדוק ולהעריך את האתר והתוכן, וכי האחריות לכל סיכון אשר עשוי להיגרם למשתמש כתוצאה מהשימוש באתר ו/או בתוכן, כולו או חלקו,לרבות, אך לא רק כל החלטה שהמשתמש עשוי לקבל בהתבסס על הדיוק, השלמות, האמינות, והשימושיות של התוכן, מוטלת עליהם בלבד. נבהיר כי נסיבות אישיות מחייבות התייחסות אישית של בעל מקצוע.

בכל מקרה לא תישא החברה באחריות כלשהי לגבי נזק שאינו ישיר. לגבי נזק ישיר, לא תישא החברה באחריות העולה על הסכום ששולם בגין המוצר הנרכש.

בכל מקרה של תביעה, מכל מין וסוג, בכל הקשור, הכרוך והנובע מאתר זה יוגבל מועד הגשת התביעה עד לשנה ממועד יצירת העילה ומעבר למועד זה תחול התיישנות על התביעה.
בכפוף לכל דין, החברה לא תישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, שיגרם ללקוח או למי מטעמו, אם מידע כלשהו שהזין הלקוח במהלך פעולת ביצוע ההזמנה יאבד או יגיע לגורם כלשהו שאינו החברה ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

החברה לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה של הזמנה, שנגרם כתוצאה מ”כוח עליון” ו/או מאירועים שאינם בשליטתם של החברה, לרבות שביתות, השבתות, אסונות טבע, מזג אוויר חריג, אירועים בטחוניים וכיוצ”ב, תקלה במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.

פרטי היצרן ו/או היבואן והוראות הטיפול במוצרים יופיעו על גבי המוצרים בהזמנה. היה והמידע אינו זמין על גבי המוצר. ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה לקבל את המידע ו/או מידע נוסף.

החברה אינה אחראית לשימוש שיעשה הלקוח שלא בהתאם להוראות היצרן.

החברה לא אחראית, ככל שיש כאלה, לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורי (link) החברה אינה מתחייבת כי הקישורית תוביל את המשתמש לאתר פעיל.

נבהיר כי קישוריות אלו החברה אינה מפרסמת אותם מטעמה, אינה מפקחת עליהם או בודקת אותם, את מהימנותם ואת חוקיותם ואת כל הקשור לאבטחה שלהם ולמדיניות הגנת הפרטיות שלהם.
לפיכך, החברה לא תישא בכל חבות, מכל סוג שהוא, בכל הקשור לזכויות על הקניין הרוחני או כל זכות אחרת של צד שלישי, בגין התוכן שיפורסם בדפי האתר השונים או בכל אתר אחר שמקושר לאתר.

החברה לא תהיה אחראית לשימוש שעושים משתמשים בקישורים לאתר, בדפים שאינם נמצאים באתר או באתרים אחרים והמשתמשים מתחייבים לציית ולקיים את ההוראות והתנאים של אותם אתרים או דפי אינטרנט ולהתקשר ישירות לספקים של אתרים אלה או דפים אלה בכל הקשור לנושאים שיעלו כתוצאה מהכניסה הדפדוף או השימוש בהם.

החברה רשאית לסלק מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים- הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

החברה אינה מתחייבת ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי החברה או מפני נזקים, תקלות או כשלים – והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות התקשורת, אצל החברה או אצל מי מספקיה ולא תישא בכל אחריות לשיבוש ו/או לכל תקלה טכנית הקשורה בהפעלת האתר כאמור.

הנך מצהיר כי ידוע לך שהגלישה תלויה, בין היתר, בצדדים שלישיים.

החברה תהא רשאית לשנות מעת לעת את מבנה האתר הכולל בין היתר, את מראהו, היקפו וזמינות השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם. שינויים מסוג זה עלולים לגרום לתקלות או אי-נוחות וכיו”ב. מובהר כי לא תהיה לך כל טענה, ו/או תביעה, ו/או דרישה כלפי החברה בשל השינויים כאמור או התקלות שיתרחשו תוך ביצועם.

החברה רשאית להפסיק בכל עת את מתן השירותים באתר, כולם או חלקם ותשתדל לפרסם באתר הודעה על הפסקת שירותים אלה לפחות 7 ימים מראש.
החברה רשאית לבטל רישום לשירות, או לחסום את הגישה אליו בכל עת ובפרט אם הסיבות הן:
מסירת פרטים שגויים או חלקיים בעת ההרשמה לאתר.

ביצוע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בחברה או בצדדים שלישיים.
בעת הפרת תנאי השימוש באתר, ו/או בעת הפרת הסכם השירות, ו/או בעת הפרת כל דין.
ביצוע פעולת מניעה והסתה מרישום משתמשים אחרים לאתר.
החברה לא תישא בכל אחריות, בין אם במישרין ובין אם בעקיפין, מכל סיבה שהיא, במקרה ובו לא תהא באפשרותך לעשות שימוש באתר, בין אם באופן חלקי ובין אם באופן מלא, ולבצע עסקאות באמצעותו.

במקרה של טעות סופר, טעות בתיאור המוצר ו/או במחירו, בתנאי התשלום, ו/או בכל מידע אחר המפורט באתר, טעות בפרטייך כפי שיופיעו במאגרי החברה, תהא החברה רשאית, אך לא חייבת לבטל את העסקה במלואה או בחלקה ולהחזיר לך כל תשלום שנשאת בו.

השימוש באתר ובתכנים ניתן לשימוש כמו שהוא (AS IS) החברה אינה יכולה להתאימם לצרכיך האישיים. לא תהא ללקוח כל טענה, תביעה או דרישה בגין דיוקם או התאמתם לצרכיך.  השימוש בשירותים והורדת נתונים מהאתר יעשו, אפוא, על אחריותך הבלעדית והמלאה.
החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם ללקוח כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע המתפרסם.
החברה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להעביר את הבעלות באתר זה לצד שלישי, זאת בתנאי כי זכויותייך על פי תקנון זה ימשיכו לחול.
הלקוח מסכים כי החברה תהא רשאית להעביר את פרטיו, המצויים בידיה, לידי צד שלישי במקרה של העברת הבעלות כאמור.

 1. דין ומקום שיפוט:
  התנאים וההוראות המפורטים בתנאי השימוש, וכן כל שינוי או תיקון, כמו גם השימוש באתר, כפופים לחוקי מדינת ישראל.כל מקרה של אי התאמה או מחלוקת שעלולים להתעורר בהקשר עם השימוש באתר ידונו ויתבררו באופן בלעדי בפני בתי המשפט המוסמכים בעיר תל אביב-יפו.

  החברה שומרת על זכותה לשנות תקנון זה מזמן לזמן. רק הכללים שיפורסמו בתקנון האתר יחייבו את מבצעי הפעולות באתר.

 2. צור קשר:
  פניה אלינו תתאפשר באחד מן המקרים הנ”ל:
  באם הנך סבור כי המידע ו/או התוכן, במלואם או בחלקם, באתר מוגנים בזכויות יוצרים ו/או בהגנה אחרת וכי הם מהווים הפרת של זכויות צד ג’ כלשהו.באם ברצונך לדווח על הפרות משפטיות הקשורות לאתר שלנו.

  במידה שנודע לך על שגיאה או חוסר במידע, נתונים או פרטים כלשהם שהתפרסמו באתר.
  בפנייתך אלינו ציין מהי ההפרה וכן את פרטיך לשם יצירת קשר עמך. ככל שהעניין תלוי בנו, נשתדל לברר ולתקן בהקדם האפשרי.

  דרכי הפניה לחברה יכולות להיעשות באחת משני הדרכים הללו:
  באמצעות דוא"ל : service@mtl-shop.com
  באמצעות תיבת “צור קשר” באתר.

אי שימוש בזכות המוקנית לחברה על פי תנאי השימוש לא יהווה ויתור על אותה זכות באותו מקרה ו/או במקרה אחר, דומה או שאינו דומה.

יובהר כי אם הוראה מתוך תנאים אלו אינה חוקית או הופכת לבלתי חוקית, אינה בתוקף או בלתי ניתנת לאכיפה, יתר ההוראות תשארנה בעינן.

Shopping Cart
גלילה למעלה